Nacházíte se zde: Úvod Povídání s hvězdami Stránka 11

Povídání s hvězdami

Autor: v Pondělí 26.11.2012 14:42:21 |

Vítejte na stránce povídání s hvězdami.


Srpnové povídání o andělských bytostech světla a lásky.

Autor: v Úterý 29.07.2008 12:37:50 |

Milí klienti, čtenáři a příznivci těchto stránek, vítám vás v srpnovém povídání o láskyplných andělích a poslech světla.

A protože máme nádherné léto, všichni můžete vnímat příliv nové, láskyplné energie, kterou andělé šíří kolem nás. Srpen je měsícem bílých a láskyplných Andělů, poslů čistoty, světla, pravdy a spravedlnosti. Nikdy nejste sami a Andělé jsou neustále ve vaší blízkosti a čekají na vaše zavolání, aby vám pomohli. Láskyplně vás pohladí křídlem po tváři a celičké vás zasypou bílými a růžovými květy. Stačí, když začnete na Anděly věřit a sami poznáte, že spojení s láskyplným andělem povznese vaší mysl výše ke světlu a naplní vaší dušičku Boží milostí.

Jména archandělů končí na “el” což znamená Bůh. Archanděl Michael je andělem spravedlnosti a proto drží ve svých rukách váhy, na kterých váží dušičky zemřelých. Říše, v níž se setkáváme s Bohem je říší, v níž dochází k proměně. Starověcí Židé pokládali anděla Michaela za spravedlivého ochránce Izraele.

Prožijte láskyplné léto, radujte se ze života a věřte, že každý se může spojit se svým Andělem světla a lásky.

                    A ještě vás čeká slíbený biblický příběh o Panně Marii – Ježíšovo mamince.

Ve městě Nazaretu žil v lásce Jáchym se svojí manželkou Annou. Jednoho dne se zjevil zářicí anděl a oznámil jim, že Anna porodí dcerušku, která bude nositelkou jména Maria. Marii bylo předurčeno porodit syna Nejvyššího – Ježíše.

Maria žila v chrámě a jak legenda vypráví, o jednom svátku se rozezněl celým chrámem hlas…Ať všichni svobodní muži z Davidova rodu přistoupí k oltáři s ratolestí v ruce, a ten, kterému ratolest rozkvete se stane manželem Marie. Josefovi ratolest nejen vykvetla, ale na jejím vrcholku se usadila bílá holubička Ducha svatého. A tak se stalo a Maria byla zasnoubena Josefovi a vrátila se z chrámu zpět do Nazaretu ke svým rodičům.

Jednoho dne se jí zjevil anděl Gabriel a vysvětlil jí, že z vůle Boží porodí syna a dá mu jméno Ježíš…A to také řekl Josefovi, který si vzal Marii k sobě do domu.

Po ukřižování Ježíše žila Maria osaměle a stále s láskou vzpomínala na svého syna. Uplynulo dvanáct let, když se zjevil před Marií anděl s palmovou ratolestí, aby jí oznámil, že ve třech dnech opustí tento svět. Maria měla jedno velké přání, a to, aby mohla ještě spatřit Jana, kterého přijala za vlastního syna a i ostatní apoštoly. Její přání se vyplnilo a apoštolové byli zázračnou mocí přeneseni před Mariin dům. Poté se nebesa otevřela a a její dušička opustila tělo, aby v lásce vzlétla do synovy náruče. Po třech dnech se zjevil Kristus doprovázený archandělem Michaelem v údolí, zvaném Josafat. Zavolal na maminku jménem a ona pak vyšla z hrobu a na obláčku andělů vzlétla do nebes.

Nejmilovanější panenka Marie představuje všeobjímající lásku a je nebeskou maminkou  nás všech.

Více...

Červencové povídání o Andělských bytostech světla.

Autor: v Pondělí 30.06.2008 23:10:32 |

Milí klienti a čtenáři těchto stránek, vítejte v červencovém povídání o láskyplných bytostech světla. Vítejte v povídání o andělích.  V letním povídání si budeme vyprávět o nebeské pomoci a Božském světlu, které nad vámi překrásně září. Protože jen ten, kdo vyzařuje nebeské světlo, ten vidí skutečné já. Nad vaší každodenní poutí pozemským životem mohou vládnout nebeské síly. Duchovní rozvoj každého z vás vede přes meditace, protože při meditování se můžete spojit s Božským světlem. S každým nádechem se můžete spojit s láskyplnou pomocí Nebes a s každým výdechem se může ve vás rozlévat pocit láskyplné energie a bezpečí. A věřte, že Bůh a andělé vám odpoví na vaše dotazy. Archanděl Uriel přináší světlo Boha a je archandělem proměny a osvícený. Čím hlubší je toto poznání, tím blíže jste lidičky na cestě pozemským životem k nebeskému domovu. Vaši nebeští průvodci vám pomáhají.

Při meditaci se pohodlně posaďte, zavřete oči a zaměřte svou pozornost na dýchání. Při každém nádechu se spojte s láskyplným světlem Nebes, poproste si anděle o pomoc a vdechujte budoucnost a vše, co ještě toužíte poznat a co si přejete vytvořit. Při každém výdechu vydechujte minulost se všemi omezeními, která v sobě nosíte a která vás trápí. Vydechujte negativní myšlenky. Pokračujte v nádechu a výdechu tak dlouho, až vaše minulost a vaše obavy se rozplynou. Zůstane před vámi jen budoucnost. Nebesa vám pomáhají, neopomeňte poděkovat a pomalu otevřete oči. Okolo vás září bílé světýlko, vaše meridiány jsou naplněny léčivou a láskyplnou energií. Ještě tiše seďte a nechte se unášet andělsky líbeznou melodií. Poté nezapomeňte vypít sklenici vody…A ještě vás čeká slíbený biblický příběh o Cyrilovi a Metodějovi, který také do červencového povídání patří.

  Cyril a Metoděj, věrozvěstové Slovanů

Za dávných časů se narodili dva bratři. Starší Metoděj se narodil v roce 815 a mladší Konstantin v roce 826. Bratři pocházeli z významné soluňské rodiny a oba se již v mládí rozhodli zasvětit svůj život Bohu. Metoděj zprvu sloužil císaři a pro svou spravedlnost a laskavost si poté získal lásku lidí. A tak opustil život císařského dvora a uchýlil se na horu Olymp, kde vstoupil do kláštera sv. Basila.

Mladší Konstantin jevil nadání pro duchovní vědy a spravoval knihovnu při chrámu Boží Moudrosti. Protože jeho srdce toužilo po samotě a zbožném rozjímání, následoval bratra Metoděje do kláštera na hoře Olymp. Jak vypráví legenda, byli bratři donuceni opustit tiché zdi kláštra sv. Basila.

Přeplavili se přes Černé moře a přistáli na poloostrově Krymu. Dříve, než se vydali na další cestu na Moravu, přeložil Konstantin bohoslužebné knihy do slovanského jazyka. Po třech letech působení na Moravě se bratři vypravili se svými žáky do Říma, kde poté bratři předložili papeži ke schválení bohoslužebné knihy ve slovanském jazyce. A papež přání vyhověl a knihy schválil.

Ale když Konstantin vážně onemocněl, cítil, že se blíží konec jeho života. A tak se uchýlil do kláštera při chrámu sv. Klimenta v Říme, kde přijal řeholní jméno Cyril a roku 869 pokojně zemřel. Metoděj byl papežem vysvěcen na misijního biskupa a na Moravu se mohl vrátit v roce 874. Když papež nařídil, aby Metoděje poslouchali všichni kněží na Moravě, mohl Metoděj vykonávat svůj úřad až do svého skonání roku 885. Tak vypráví legenda a dvou bratřích, kteří zasvětili svůj život Bohu, o Metodějovi a Cyrilovi.

 V srpnovém povídání vás čeká biblický příběh a Ježíšovo matce, o Marii.  Vaše Jitka Bártová 

Více...

Červnové povídání o Andělských bytostech světla.

Autor: v Neděle 01.06.2008 00:10:40 |

Vítejte v červnovém povídání o andělích – bytostech světla a lásky. Mnoho klientů, kteří přicházejí do mé astrologické poradny se mne ptá, jak je to vlastně s naším “znovuzrozením”? A tak si  budeme v dnešním povídání vyprávět o reinkarnaci, protože je to proces, při kterém přechází duše z nebeského světa do pozemského světa, aby se zde reinkarnovala a nasbírala opět nové zkušenosti. Vlastně ona si už každá dušička s sebou nese v podvědomí mnoho zkušeností z minulých životů.

Ale někteří z vás se obávají nedostatku v pozemském světě a zakládají lidské hodnoty pouze na materiálním růstu; přitom si ani neuvědomují, že všichni jsme součástí Boha a že není jen pozemský domov, ale že nebeský domov je naším domovem. Jen v okamžiku, kdy se osvobodíte od závislosti na hmotě a zamíříte vědomí k universální – všeobjímající lásce, svou víru a myšlenky obrátíte ke Stvořiteli, pak s úžasem zjistíte, že jste naprosto svobodní. Zaplaví vás tisíce zářicích hvězdiček a pokud je budete živit láskou, hvězdičky budou ve vás svítit a svítit… Čím dál jasněji a vaše vnitřní světlo poroste v nádherné lásce výš a výš… Jen nikdy nezapomínejte, že boží světlo hoří ve vás teď a navěky. Budete prožívat silné emoce, vaše srdce se rozhoří láskou; s vírou v Boha a božskými pocity budete vnímat andělské bytosti, které k vám začnou přicházet. Andělé jsou stále s vámi, jen je potřeba, abyste si uvědomili jejich existenci. Neobávejte se a s láskou se na anděly obracejte.

Vidíte, cítíte a prožíváte, jak vám vděčnost tryská ze srdce? Jak je vše najednou jiné? Andělé jsou všude okolo vás, jemnými doteky křídel vám oznamují svou přítomnost, zahalují vás láskyplnou energií, kterou vám darem přinášejí… Růžovou jako poupátko růže – lásku; křišťálovou jako andělskou melodii vycházející z vodopádu –pravdu; a smetanově bílou s oranžovou krajkou – probuzení; to vše vám přináší pozitivní naplnění do srdcí, to vše vám také přináší tvořivou energii a lásku ke všem živým tvorečkům na naší planetě. Přijímejte a s láskou poděkujte Stvořiteli. Jste děti Boží. Andělé vás ochraňují.

Každá duše má šanci změnit své lpění na starých zvycích, nežijte v přeludu – nežijte už v pasti, ale začněte už vidět božské světlo. A toužíte-li po okamžité změně, můžete začít se změnou teď, nyní už záleží na přání vašich srdcí. Radujte se ze života.

                                                              Biblický příběh o Janu Křtiteli.

Milí klienti a čtenáři, jako v každém povídání, tak i v dnešním si budeme vyprávět biblický příběh a dnes mám pro vás připraveno vyprávění o Janu Křtiteli. Za dávných časů, za panování krále Heroda žil v judských horách zbožný kněz jménem Zachariáš se svou ženou Alžbětou, která pocházela z rodu Davidova. Žili spolu v lásce, ale neměli děti a to oba trápilo. Jednoho dne se ale zjevil Zachariášovi anděl a řekl mu: “Tvé modlitby byly vyslyšeny a Alžběta počne a porodí syna, který ponese jméno Jan. Je to vůle Boží a až do narození Jana budeš němý.”

A tak se také stalo, Alžběta porodila syna; dala mu jméno Jan a Zachariášovi se vrátila řeč a synovi předpověděl, že se stane prorokem. Když Jan dospěl, odebral se na poušť, aby se tam připravoval k službě Bohu. Jan snášel život o samotě velice dobře a když se přiblížila Janova doba, Bůh ho povolal, aby chodil po judské zemi a kázal lidem o blížícím se příchodu Spasitele. Jan byl pravdomluvný a jeho charisma vyzařovalo oduševnělé, starodávné kouzlo, připomínající biblického proroka. Všichni, kteří ho následovali, křtil vodou z řeky Jordánu na znamení očištění duše. Když se i Ježíš Kristus přidal k zástupům proudícím za Janem a dal se od něho také pokřtít, Jan povstal, aby ho představil lidu jako syna Božího a vyzval své učedníky, aby Ježíše následovali.

O Janově působení se doslechl sám král Herodes, který se rozhodl, že si kazatele poslechne. Ale Jan se k němu obrátil s přísnými slovy a káral ho za to, že žije se ženou svého bratra – Herodiadou. Rozlobený Herodes dal Jana uvrhnout do vězení, ale bál se mu ublížit. Ale byla to Herodiana, která nenáviděla Jana a zosnovala lest; věděla, že král miluje tanec a proto přivedla svou krásnou dceru Salome, aby králi tančila. Okouzlený a omámený Herodes slíbil Salome za tanec vše, co jen si bude přát. A tak Salome dle Herodianina návodu žádala hlavu Jana Křtitele. Králi, jenž byl vázán slibem, nezbylo nic jiného, než jejímu přání vyhovět a nechat Jana Křtitele sťat mečem. Tak vypráví legenda o životě Jana Křtitele.

V červencovém povídání si budeme vyprávět biblický příběh o životě věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje.

                                                                                                                                          Jitka Bártová

Více...

Květnové povídání o andělských bytostech světla.

Autor: v Středa 30.04.2008 17:30:35 |

Milí klienti a čtenáři těchto stránek, vítejte v májovém povídání o láskyplných bytostech světla a lásky, o andělích. Již v měsíci dubnu jsem pro vás připravila milé překvapení v podobě Andělské poradny, kam mi můžete psát svoje dotazy a příběhy. A také jestli vás poradna osloví, pak nahlédněte do andělského okénka a napište o svém setkání s andělskou bytostí. Mám pro vás na začátek roku 2009 další překvapení. Připravuji pro vás semináře “Povídání s Anděli”, kde každý účastník “Andělské školičky” dostane na konci semináře certifikát. Prostory pro “Andělskou školičku” jsou zatím v rekonstrukci. Přesný datum zahájení, termíny semináře a program, přihlášky do semináře uveřejním na stránkách.

Květen je všemi přijímán jako měsíc lásky a s příchodem krásného máje k nám opět přicházejí úžasné bytosti – Andělé. Vnímáte, jak se celým vaším chrámem rozlévá blažený pocit láskyplné pohody? Nádherná levandulová záře proudící z andělských křídel vám přináší mír, vysoké vibrace a odvrácení bolesti. Levandulová se váže k duchu a bílá k pravdě. Andělé k vám přicházejí s poselstvím uvědomění si Božské jiskry, kterou v sobě máte a probuzení vnitřního dítěte.

Chcete odstranit strach a získat do své aury vyšší vibrace ? Tak se pohodlně posaďte s narovnanými zády na židli nebo na zem. Přeneste své vědomí k první čakře a vizualizujte ji jako krásnou bytost červeného světla, která se otáčí po směru hodinových ručiček. Do nádechu vložte jasnou červenou, při výdechu nevizualizujte, ale počkejte, jaká barva se objeví. Opakujte tak dlouho, než budete vidět jasně červenou jak při nádechu, tak při výdechu. A tak to platí pro všechny čakry – viz povídání o léčení – odkaz povídání o významu barev v lidské auře. U každé čakry, která má spojení s určitou barvou si s láskyplným vedením anděla pročištěte svých 7 čaker směrem od zdola nahoru až ke korunní čakře, a s pomocí anděla léčení všechny čakry jako pohárky naplňte světlem a láskou. A nezapomeňte, že vždy musíte andělovi poděkovat za pomoc.

V nabídce Andělský obchůdek – viz odkaz Povídání z křišťálové studánky – jsou pro vás připraveny úžasné karty od Doreen Virtue – Poselství Archandělů, které vás pohladí. Každý den si můžete z andělského balíčku vytáhnout kartu, která bude poselstvím pro daný den. A věřte, že andělé vám jsou vždy nablízku a andělé vám dají odpověď.

Biblický příběh o Marii z města Magdaly

A ještě mám pro vás připravený příběh o Marii Magdaleně. Když Ježíš putoval po Galileji, pozval ho jednoho dne ke stolu neznámý farizej. Sotva usedli, přišla k Ježíšovi krásná žena a smáčela jeho nohy slzami a mazala je drahou mastí. Farizej se velice podivil, že Ježíš dopustí, aby se ho hříšná žena dotýkala, ale Ježíš jen odpověděl, že tato žena mnoho milovala a proto se jí odpouští i mnoho hříchů. Tou ženou byla hříšnice Maria z města Magdaly, bohatá a půvabná dívka, která v mládí propadla hříšnému životu. Když se však setkala s Ježíšem, tu nastala v její duši náhlá změna a veřejně se kála. Dosáhla odpuštění, připojila se ke zbožným ženám a provázela Ježíše na jeho cestách. Stala se jednou z jeho nejhorlivějších žaček a vytrvala při něm až do posledního okamžiku jeho skonání na kříži. Když přišla třetího dne po ukřižování s vonnou mastí ke hrobu a nalezla jej prázdný, tehdy se jí Kristus zjevil, Máří byla první, kdo ho uviděl po jeho zmrtvýchvstání.

Vypráví se, že po Kristově vstoupení na nebesa odešla do cizí země. V době pronásledování křesťanů byla spolu s Lazarem a ještě ostatními vsazena do chatrné loďky a vydána napospas moři. Ale Bůh nedopustil, aby klesla ke dnu a šťastně ji dovedl do přístavu Marseille. Tam se Máří Magdalena uchýlila na pusté místo a žila životem kajícnice po třicet let. Andělé jí denně přinášeli nebeský pokrm, takže nepotřebovala pozemský chléb. Když se přiblížila její poslední hodinka, přenesli ji andělé do chrámu, kde po přijetí svátosti od sv. Maximina odevzdala svou duši Bohu a její tělo bylo pohřbeno v místě nazývaném dnes Vézelay. Tak vypráví legenda o životě Máří Magdaleny.

V červnovém povídání vás čeká biblické vyprávění o Janu Křtiteli.

Více...

Dubnové povídání o andělských bytostech světla

Autor: v Pondělí 31.03.2008 00:00:20 |

Vítejte v dubnovém povídání o andělských bytostech světla.

To, čím jsme, je dar, který dal Bůh nám. To, čím se staneme, je náš dar Bohu.

Velikonoční svátky přinesly transformační vibraci, která probudila další příliv nové a láskyplné energie. Mnozí z vás jste ji silně vnímali uvnitř hrudníku na den Velkého pátku. Většině z vás vaše vize z minulého života otevřela dveře a tak jste se spojili se svým vyšším vědomím. S příchodem křišťálových bytostí světla a lásky přichází pomoc nám všem, kdo jsou připraveni a chtějí pomoc přijmout. Také se ptáte, jak se můžete zbavit zátěže, která se projevuje ve strachu a obavách, když se bojíte o svoji budoucnost? Já vím lidičky, jak vás bolí srdíčko, a slzičky mlží váš pohled, že ani nevidíte všechnu novou krásu, která je okolo vás. Jak je pro vás těžké odpojit srdeční provázky (pouta) ve vztahu k neperspektivní budoucnosti. A přitom nejste vůbec sami, ale všude jsou andělé okolo vás, kteří vám s láskou a rádi pomůžou. On vlastně příchod křišťálových bytostí s sebou přinesl pohár nekonečné, láskyplné, očistné a léčivé energie, která je vnímána jako obrovská bílá záře. Bílá koule, která má okolo smaragdově zelený a zlatý pruh. Smaragdově zelený v podobě ratolesti. Příchod Ježíše vám sděluje, že přišel čas oprostit naši planetu od všech negací, které zde léta přežívaly. Není třeba se bát, ale naopak se z nabídnutého poháru léčivého nápoje napít. Je ho dost pro nás všechny. A ještě když se pěkně spojíte se svými anděli a požádáte je o pomoc, vašemu srdíčku se uleví. Stačí, když se pohodlně posadíte a zavřete oči. Sedíte? Soustřeďte se a zavolejte si anděla o pomoc, zhluboka dýchejte, anděl přichází. Svěřte mu své trápení, které vás tlačí na srdíčku a poproste anděla, zda by je odnesl pryč. Poté se nechte odvést andělem ke světlu a přijměte s pokorou nabídnutý pohár léčivé energie. Za vše s láskou poděkujte a vraťte se s andílkem zpět. Opět se zhluboka nadýchněte a pomalu otevřete oči. Už cítíte, jak je vaše mysl lehká? Jak se vznášíte na křídlech lásky? Inu, andělé – bytosti světla a lásky pomáhají všude tam, kde jsou o pomoc požádáni. A jsou rádi, když je zavoláte. A věřte, že každý z nás má šanci udělat ve svém životě změnu.

Přeji vám tolik lásky, aby vaše srdce bylo naplněno laskavostí a čistým světlem. Sejdeme se opět v květnovém vydání o ANDĚLECH.

Jitka Bártová

Více...